Persbericht ; Naar aanleiding van een informatieavond Biogasproject Noord-Deurningen

Geplaatst op 07-11-2019, 17:50
Persbericht ; Naar aanleiding van een informatieavond Biogasproject Noord-Deurningen

Locatie: Kulturhus De Mare, Nieuwewemestraat 3, 7591 PC, Noord-Deurningen. 
Datum: Maandagavond 4 november 2019  Opkomst bezoekers: 65 personen.

Biogasproject Noord Deurningen

Waarom is dit nu zo’n bijzonder project?

Lokale ervaring met biogasproductie blijkt een succes te zijn. Energiecoöperatie IJskoud bestaat uit 6 melkveehouders uit de gemeente Dinkelland en Losser die biogas produceren door het mono-vergisten van koeienmest. Het biogas wordt via een gasnetwerk afgenomen door firma Byk en Kwekerij Aarninkhof uit Denekamp. Behalve dat biogas een duurzame oplossing is in de energietransitie, zorgt dit biogassysteem ook voor een enorme verlaging van stikstofuitstoot op de boerderijen. Doordat verse koeienmest via pijpleidingen rechtsreeks naar de mestvergister wordt gevoerd, wordt het stikstof in de vergister opgevangen dat anders in de lucht terecht komt. Het digestaat, bijproduct uit de mestvergister, gebruikt de boer voor het bemesten van het land. Dit zorgt eveneens voor een lagere stikstofuitstoot dan mest injecteren. Tevens biedt het systeem de mogelijkheid om biomassa uit bloemige akkerranden te kunnen verwerken. Door de circulaire biogasproductie en boerenverstand van zaken zijn we overtuigd dat dit de oplossing voor kringlooplandbouw is en daarmee de stikstofproblematiek binnen de agrarische sector grotendeels kan oplossen, de kennis ligt op het boerenerf.

Uitbreiding van dit unieke biogasnetwerk is aanstaande en komt wellicht in een stroomversnelling als de beoogde subsidieaanvraag bij de derde tranche Regio Deal wordt gehonoreerd. Het bedrag van de aanvraag mag een bandbreedte hebben van € 5 – 40 miljoen inclusief BTW. Indien in december de aanvraag wordt gehonoreerd zal er een persconferentie worden gehouden op een nader te bepalen plaats, datum en tijdstip.

Informatieavond

Op 4 november was er een informatieavond georganiseerd, bedoeld om de bezoekers (in het bijzonder landbouwers) te informeren over de het voornemen van Stichting Duurzaam Noord-Deurningen en Energiecoöperatie IJskoud om voor 1 december een subsidieaanvraag Regio Deal in te dienen bij het rijk, o.l.v. minister Schouten. Met deze subsidie hopen wij een biogasnetwerk te kunnen oprichten waarop de boeren uit heel Noordoost Twente zich kunnen aansluiten. Als deze subsidies wordt toegekend hebben de deelnemende landbouwers de mogelijkheid om wellicht 50% subsidie te ontvangen op de investering in hun nieuwe biogasinstallatie.    

Werkgroep aanvraag subsidie Regio Deal

Een werkgroep is gestart met de voorbereidingen om de aanvraag goed vakkundig te onderbouwen en op te stellen. Denk hierbij aan intentieverklaringen van betrokken deelnemers en afnemers. Een goede omschrijving van de uitbreiding, inclusief de nodige transportleidingen, onderhoudsplan, bestuurlijke organisatie en een financieel overzicht. Een nieuw op te richten coöperatie zou de werkzaamheden moeten overnemen.

Welke onderwerpen werden behandeld op de informatieavond?

* Kringlooplandbouw en mestvergisting. Door toepassing van mestvergisting op boerderijschaal kan de stikstofuitstoot worden beperkt en hoeft er minder kunstmest aangekocht te worden. Dit komt ten goede voor een betere bodemgesteldheid en biodiversiteit.

* Informatie over de gerealiseerde 1e HUB mestvergistingsproject waarbij 6 landbouwers elk een mono-mestvergister hebben gebouwd en inmiddels met groot succes biogas produceren. Verder een doorkijk ten aanzien van voorbereidende werkzaamheden voor de toekomstige 2e HUB in Lattrop-Breklenkamp. Vervolgens info over het uitgevoerde onderzoek door CCS. Er bestaat een grote kans voor nog eens 18 landbouwers om het bestaande biogasproject in Noord Deurningen uit te breiden. Optimalisatie van het biogasnetwerk en transportleiding naar Oldenzaal is noodzakelijk.

* Aanvraag subsidies
Voor 1 december 2019 moet de Regio Deal aanvraag worden ingediend. Uitbreiding met meer mestvergisters bij diverse landbouwers in heel Noordoost Twente en het ontwikkelen/realiseren van een biogas ringleiding deels, zo mogelijk, gebruik makend van bestaande biogasleidingen.

* Uitleg over het meervoudige karakter en de voortvloeiende brede welvaart, waaraan de overheid kan bijdragen. In de vorm van een sector-breed gedragen bottom-up biogasproject met een revolutionair karakter.

* Uitleg over Exploitatiesubsidie SDE vanuit de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) en de haalbaarheid daarvan. 
Energieadviesbureau CCS heeft een presentatie gegeven waarin werd ingegaan op de mogelijkheden en voorwaarden voor het indienen van een SDE subsidie en de voorwaarden ten aanzien van het vergunningentraject.

* Uitleg over de Intentieverklaring Biogasproject Noordoost Twente en de noodzaak als ondersteuning voor de subsidieaanvraag Regio Deal om zo het brede draagvlak van producenten en afnemers te demonstreren. 20 stuks intentieverklaringen zijn inmiddels ingevuld en ondertekend.


De opkomst van belangstellenden was boven verwachting. Tot 1 december 2019 kunnen nog intentieverklaringen worden ingeleverd door belangstellende landbouwers en poteniele afnemers.

Formulieren van intentieverklaringen kunnen worden opgevraagd bij via mail: info@duurzaam-nd.nl of downloaden via www.ijskoud.eu .

Verdere info zie hiervoor op de site van Stichting Duurzaam Noord Deurningen.